Stadgar för Hanhivittikko vänner

Här nedan följer de två första paragraferna i våra stadgar som antogs 12 april 2006. De fullständiga stagarna finns i detta pdf-dokument. Observera att vid årsmöte 27/3 2014 beslutades att from nästa årsmöte ska den ordinarie styrelsen bestå av 5 ledamöter - i detta dokument står det 7 ledamöter.

§ 1  FIRMA

Föreningens firma är Hanhivittikko Vänner / Hanhivittikko Ystävät.

Hanhinvittikko Vänner / HanhivittikkoYstävät är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden.

 

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Föreningens ändamål är att utveckla, sköta och driva Levande Fäbod på Kulturreservatet Hanhivittikko fäbod.

Syftet med verksamheten är att sprida kännedom om och känsla för Hanhivittikko fäbod, levandegöra denna del av det tornedalska kulturarvet, förmedla upplevelser och kunskaper om gångna tiders fäbodkultur samt om reservatets specifika natur- och kulturvärden.

En viktig uppgift i arbetet med att vårda och värna detta, är att involvera den unga generationen i Hanhivittikko fäbod.